آنوریسم هاوانواع آن:

آنوریسمهای حقیقی معمولا" ثانویه به آترواسکلروز هستند . آنوریسم کاذب (یعنی پاره شدن دبواره شریان و تجمع خون در بافتهای دور عروقی) ممکنست در اثر ضربه یا پارگی یک آنوریسم حقیقی ایجاد شود . آنوریسمهای حقیقی عروق محیطی اکثرا" در شریان پوپلیته آل واقع شده اند اما می توانند در شریان رانی ، شریان ایلیاک، شریانهای اندام فوقانی و گاهی شریانهای احشائی (مثل شریانهای کلیوی و طحالی) ایجاد شوند. آنوریسم شریانهای پوپلیته آل یا رانی غالبا" قابل لمس است . آنوریسمها گاهی در اثر عوامل عفونی بوجود می آیند که در اینحالت آنوریسم قارچی نامیده می شوند. علائم آنوریسم شریانی در اثر انسداد یا پارگی شریان مبتلا ، آمبولی قسمتهای انتهای عروق با فشار موضعی روی ساختمانهای مجاور (مثلا " اعصاب یا وریدها ) ایجاد می شوند. برای درمان آنوریسم شرائین کلیوی یا طحالی در چند مورد انجام جراحی) توصیه می شود :


1) در بیماران حامله (بخاطر افزایش شیوع پارگی آنوریسم )
2) در صورت بروز علائم آنوریسم در بیمار
3) در حالتی که اندازه آنوریسم رو به افزایش بوده و یا قطر آن از ۱/ ۵ تا ۲ سانتیمتر بیشتر باشد. آنوریسمهای رانی و پوپلیته آل در صورتیکه شرایط بیمار اجازه دهد باید با جراحی درمان شوند .

فیستولهای شریانی وریدی ارتباطهای غیر طبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین شریانها و وریدها هستند که خون شریانی را بدون عبور از شبکه مویرگی به وریدها منتقل می کنند. فیستولهای اکتسابی برای تسهیل همودیالیز ایجاد می شوند یا در اثر آسیبهای ناشی از گلوله با چاقو تشکیل می گردند. افزایش جریان خون منجر به اتساع وریدها شده و ناحیه فیستول را بطور غیر طبیعی گرم می کند . ناحیه بعد از فیستول ممکنست سرد شود. اگر فیستول بزرگ باشد بدن به میزان بیشتری از برون ده قلبی نیاز پیدا می کند و ممکنست نارسایی قلبی ایجاد شود. بخاطر وجود مسیر کم مقاومت، فشار خون دیاستولی کاهش می یابد و فشار خون سیستولی و فشار نبض افزایش پیدا می کند. در ناحیه فیستول صدا و لرزش غیر طبیعی ممکنست یافت شود. اگر شریانی که به فیستول خون می رساند تحت فشار قرار گیرد شانت از راه مدار کم مقاومت متوقف می شود و ممکنست تعداد نبض بسرعت کاهش پیدا کند ( علامت برانهام ). بهترین راه درمان فیستولهای اکتسابی جراحی است. فیستولهای شریانی وریدی مادرزادی معمولا" متعدد و کوچک بوده و غالبا با لکه های پوستی همراهند. اندازه عضو مبتلا ممکنست بزرگ باشد زیرا فیستولها در طي دوره رشد سریع استخوان وجود دارند. از آنجا که فیستولهای مادرزادی کوچک و متعددند وجود صدا یا توده ضربان دار شایع نیست . درمان این فیستولها در مقایسه با فیستولهای بزرگ اکتسابی شریانی وریدی با موفقیت کمتری همراه است.


ترومای شریانیترومای شریانی معمولا" یک فوریت جراحی است. این حالت در اثر ضربه های نافذ یا غیرنافذ (مثلا" در شکستگی ها و در رفتگی ها ایجاد می شود . بعلاوه ضربه های غیرنافذ با ایجاد تورم در یکی از فضاهای اندام صدمه دیده می توانند به شریانها و اعصاب آن آسیب وارد کنند کوهلرفع فشار در آن فضا بهبود پیدا می کند . آسیب مستقیم شریانی در اثر ضربه نیازمند ترمیم سریع با (جراحی) است . آسیب شریانی ممکنست باتروژنیک باشد و بطور مثال در اثر کاتتریزاسیون شریانهای بازوئی یا رانی ایجاد شود. در صورتیکه نبضهای موضعی بعد از انجام کاتتریزاسیون از بین برود ترومبکتومی و/یا ترمیم سریع از طریق جراحی لازم است . زیرا اگر این اقدامات در مراحل اولیه انجام نشود با گذشت زمان ممکنست استفاده از روشهای پیچیده تر ضرورت پیدا کند2563
0 0