درمان واریس پا

درمان واریس پا

واریس پا وراههای درمان آن

نگاهی به متون پزشکی تاریخی ، نشان می دهد که واریس پا، یکی ازمعضلات قدیمی وشایع بوده است.
درحقیقت واریس پا ، یکی ازچالشهای تاریخی پزشکی استکه باتوجه به انواع واقسام واریس پا، راههای درمانی گوناگونی نیزبرای انواع واریس پا (والبته بمیزان کمتر ، واریس نواحی دیگربدن) ابداع شده بوده است، اینکه چرا تمرکز درمانی، بیشتر بردرمان واریس پابوده ، بیشتر بدلیل شیوع بسیاربیشتر واریس پا نسبت به  واریس  درنواحی دیگر بدن است ، بطوریکه می توان گفت واریس های نواحی دیگربدن درمقایسه باواریس پا، شیوع ناچیزی دارند.

در درمان واریس پا ، ازانواع پمادها، اعمال جراحی ساده قدیمی وبرخی داروهای گیاهی ، حجامت و....استفاده می شده که البته باتوجه به ماهیت واریس پا ودرگیری هایی که واریس های پیشرفته وبویژه واریس پادارند، پاسخگوی درمانی کافی برای درمان واریس پا وعوارض آن نبودند.

درسالهای بعد، برای درمان واریس پا، از جراحی استفاده می شد ولی واقعیت آنستکه که درمان واریس پا باجراحی، بدلیل عوارض، نیاز به بیهوشی وبستری، ونیازبه استراحت طولانی پس ازدرمان (درمنزل) باعث می شودکه جراحی واریس پا، روشی ضعیف دردرمان واریس پا باشد.

درسالهای اخیر ، باپیشرفت علوم پزشکی ، باتوجه به شیوع ونیزعوارض زیاد واریس ها، بویژه واریس پا، از روشهایی استفاده می شودکه علاوه بردرمان واریس پا، دارای حداقل عوارض باشند وعودپس از درمان نیزوجودنداشته باشد(جراحی واریس پا، همراه باعوارض ونیز عودمی باشد )

بهمین دلیل ، درسالهای اخیر ازروشهای اندوواسکولربرای درمان واریس پا ونیزعوارض واریس استفاده می کنیم.
لیزر RF ,چسب واریس،(GLue) , اسکلروتراپی و.....روشهای جدیدی هستند که در درمان واریس درنقاط مختلف بدن، بویژه دردرمان واریس پا بکارمی روند

ازچندین سال قبل که مادر کلینیک واریس خود( کلینیک فوق تخصصی قلب وعروق ودرمان واریس دکترمحمودهادی زاده) ازروشهای نوین درمانی برای درمان واریس پا با لیزر وآراف ، چسب واریس واسکلروتراپی استفاده می کنیم، نتایج بسیاردرخشان بوده وهیچگونه عوارضی مشاهده نشده، هیچگونه عودواریس پا گزارش نشده وبیماران مبتلابه واریس پا وسایرنواحی بدن، بطورکامل درمان رضایتبخش وکاملی دریافت نموده اند.