اسیدهای چرب وتری گلیسریدها:اسیدهای چرب وتری گلیسریدها:

میزان طبیعی تری گلیسریدها در خون ناشتا بین m1100/ . mg 250 – 0 متغییراست.
درخون ناشتا مقادیر اسیدهای چرب آزاد ناچیز است. ودر بررسی آزمایش گاهی برای تعیین مقادیر کل اسیدهای چرب مجموع مقادیر تریگلیسریدها، کلسترول استروفسفولیپیدها گزارش می شود. تعیین مقدار دقیق تریگلیسریدها برای تشخیص افتراقی بیماری Idiopathic Hyperlipemia از سایر بیماریها نظیر بیماریهای ذخیره گلیکوژن، هیپر کلسترولمی وهیپر فسفولیپیدمی بسیار ضروری است، زیرا دراین بیماریها مقادیر تریگلیسریدها افزایش پیدا می کنند.

افزایش فسفولیپیدهاهیپر فسفولیپیدمی درچندین بیماری از جمله:

دیابت کنترل نشده، هیپوتیروئیدیسم و غیره دیده می شود واز علائم بیماری سیروز صفراوی(Biliary Cirrhosis) گزانتوماتوز (Xantomatous) وبالا بودن سطح فسفولیپیدهای خون می باشدکه مقادیر آن در این بیماری بین 800-3000mg./100m1. گزارش شده است.

افزایش کلسترولاگرچه کلسترول دربدن به خودی خود ساخته می شود ولی عامل خارجی اصلی در افزایش آن استفاده از روغن حیوانی می باشد.افزایش کلسترول در بیماریهائی نظیردیابت ملیتوس، آرتریواسکلروز، هیپوتیروئیدیسم، بیماریهای کلیوی و گزانتوماتوز وغیره دیده می شود.


نقش کبد در متابولیسم چربیهادر مواقعی که بدن انسان احتیاج به استفاده از انرژی چربیهای ذخیره شده را داشته باشد، این چربیها توسط مکانیزم نا شناخته ای از بافت چربی بدن جدا شده وبه طرف کبد سرازیر می گر دند.در حالت گرسنگی طولانی اسیدهای چرب استریفته نشده تحت اثر لیپازهای لیپوپروتئین (Lipoprotcin Lipasc) از محل تجمع خود جدا شده وبه کبد می روند. در مواقع عادی مقادیر چربی ذخیره شده در کبد ثابت می باشد زیرا سرعت متا بولیسم چربی در کبد بقدری سریع است که به محض ورود چربی آن را متابولیزه می نماید. احتمالا تبدیل چربیهای اشباع شده به چربیهای اشباع نشده در کبد انجام می گیرد چون فسفولیپیدها وچربیهای موجود در کبد نسبت به سایر فسفولیپیدها وچربی های موجود در بدن از اشباعیت کمتری برخوردار بوده وتقریبا اشباع نشده می باشند.


روال طبیعی متابولیزم چربی هادرکبد به صورت زیر می باشد:

1. تری گلیسریدها توسط لیپازکبد (Liver Lipase) هیدرولیز گشته تولید گلیسرول و اسیدهای چرب می نمایند که گلیسرول حاصله از طریق سیستم متابولیزم کربوهیدرات ها به مصرف می رسد.

2. اسیدهای چرب اکسیده گردیده وتولید استیل CoA (ملکولی با2اتم کربن) می نمایند.

3. استیل CoA به طور کامل اکسیده شده وتولید انرژی، Co2 وآب می کند ویا اینکه :

4. استیل CoA وارد واکنش کتوژنز(Ketogenesis) شده وتولید استواستیک اسید Aceto Acetic Acid (ملکولی با 4اتم کربن) می نماید. تولید کتن ها (اجسام ستونی ) از متابولیزم چربیها به طور طبیعی ومرتب در کبد صورت می گیرد.

5. از آنجائیکه کبد قادر به متابولیزم استواستیک اسید نمی باشد این ماده از طریق خون به بافتهای مختلف بدن رفته ودر آنجا اکسیده گردیده وتولید انرژی ، Co2 وآب می نماید. کتوز Ketosis مرحله ای از حالت فوق است وآن وقتی است که کبد مقادیر زیادی استواتیک اسید تولید نموده که بافتها قادر به مصرف آن نبوده واجسام کتونی (Keton Bodies) در خون افزایش پیدا می نماید. حداکثر مقدار استوا ستیک اسیدیکه بافتهای بدن قادر به مصرف آن می باشندمعادلgr. 2/5 چربی بازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز است (حدود175 گرم روزانه برای یک فرد 70 کیلوئی ) بدن با استفاده از مکانیزم فوق می تواند در هر زمانیکه ذخائر کربوهیدرات آن کاهش یافته باشند با متابولیزه نمودن چربی انرژی لازمه را تامین واز تحلیل رفتن کامل کربوهیدراتهای ذخیره شده جلوگیری نموده وسطح گلوکز خون را ثا بت نگاه دارد.دراین زمینه مطالب فراوانی درسایت دکترهادی زاده(وابسته به کلینیک واریس )دردسترس شماست.

کبد چرب (Fatty Liver ) : تحت شرایطی سلولهای کبدی ممکن است حاوی مقادیر زیادوغیر عادی از چربی گردند این شرلیط عبارتند از:

1. دریافت چربی زیاد بوده ومتابولیزا سیون گلوکز کم باشد.

2. به علت اشکالات فونکسیونلی سلولهای کبدی قادر به متابولیزه نمودن چربیها نمی باشند.

از آن جایی که سلولهای کبدی برای بقای خود از نظر فیزیولوژیک وآناتومیک احتیاج به متابولیسم گلوکز دارندواز طرف دیگر زمانی که متابولیسم گلوکز کاهش یابد متابولیسم چربی افزایش می یابد، معمولا حالات(1)و(2) توام اتفاق می افتندولی در صورتیکه صدمه وارد به کبد ناشی از توکسینها وسموم وغیره باشد مسیر(2) فعال می گردد.

تحت شرایطی صدمات کبدی ناشی از توکسینها، امراض عفونی یا سوءتغذیه طولانی می تواند منجر به ذخیره شدن غیرعادی چربی خنثی وکلسترول استر در آن گردد.این تجمع غیر عادی چربی در کبد در بیماری هایی نظیر، الکلیسم، گرسنگی طولانی، دیابت ، توکسمی حاملگی، مسمومیت با بعضی سموم( فسفر، کلروفرم، بنزول، کربن تتراکلرید)، تغذیه با چربی زیاد، کمبود کولین وغیره نیز دیده میشود

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته شود

1367
0 0