آنژیوگرافی چگونه انجام می شود؟برای انجام آنژیوگرافی، دربیمارستانی مجهزبستری می شوید. حداقل ازچند ساعت قبل باید ناشتا باشید وپس از آزمایش های به عمل آمده به بخش آنژیوگرافی منتقل می شوید. پس از ضدعفونی کردن ناحیه کشاله ران یامچ دست ، پوشش مناسب برروی شما گذاشته شده وبه صورت بی حرکت برروی تخت مجهز به دستگاه تصویربرداری با اشعه ایکس X درازمی کشید.


پس از بی حسی موضعی کشاله ران ، لوله ای باقطرباریک (شیت)درشریان وارد و به داخل سرخرگ های قلب هدایت می شود. پس از ورودلوله به داخل سرخرگ کرونر،ماده حاجب از طریق آن تزریق شده وتصویربرداری بااشعه ایکس انجام می شود. به این صورت تصویر سرخرگ کرونر واختلالات آن برروی صفحه نمایش دیده شده وثبت می گردد. در حین آنژیوگرافی شما هوشیارید وهیچ احساس بدی نخواهیدداشت ممکن است به شما گفته شودکه سرفه کنید.مطالب تکمیلی درسایت دکترهادی زاده دراختیارشماست.
آنژیوگرافی باامکانات موجودبسیار کم خطر بوده بعنوان نمونه ، دربیش ازده سال آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی توسط نگارنده، حتی یک موردمشکل برای بیماران اتفاق نیفتاده است.


جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته شود.

1561
0 0