بیماری عروق کرونرچیست ؟


قلب و عروق خونی آن چه وظیفه ای را در بدن دارند؟ ‌
همه سلول های بدن برای ادامه حیات خودبه غذا ، اکسیژن وسایر مواد نیاز دارند که از طریق خون منتقل می شوند.مواد زاید نیز از سلول ها وارد جریان خون می شوند تا از بدن دفع شوند.قلب یکی از اعضای حیاتی بدن است که مانند پمپ عمل کرده وبا ضربان های خود خون را در داخل شبکه عروق به جریان در می آورد.
خود قلب نیز مانند تمام اعضای بدن توسط رگ هایی خون رسانی وتغذیه می شود که به آن ها عروق کرونر می گویند.
ممکن است عروق کرونر توسط عواملی مانند : چربی خون ، سیگار ، پرفشاری خون وقند خون دچار آسیب شوند وبه دنبال آن سلول های دفاعی وچربی خون درمحل آسیب رسوب کرده وتوده ای راتشکیل داده که باعث تنگی عروق یا گرفتگی رگ ها می شوند. درنتیجه هنگام افزایش فعالیت قلب ،خون کافی به قلب نمی رسد وممکن است فرد به درد قلبی یا اصطلاحا آنژین صدری دچار شود که طی آن مشکلاتی در اثر نرسیدن اکسیژن وخون کافی به عضله قلب به وجود می آید. گاهی درصد گرفتگی آن قدر زیاد است که درحالت استراحت نیز خون کافی به قلب نمی رسد وفرد به درد قلبی دچار می شود. گاهی نیز وجود پلاک ها یا توده ها باعث مسدود شدن جریان خون می شود وعملکرد آن قسمت قلب که توسط رگ خون رسانی می شود ، متوقف شده و فرد به سکته یا حمله قلبی دچار می شود که طی آن قسمتی از سلول های عضله قلب به مرگ بافتی دچار میشود.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.
2633
0 0