نقش کبد در متابولیسم چربیها


درمواقعی که بدن انسان احتیاج به استفاده از انرژی چربی های ذخیره شده را داشته باشد، این چربی ها توسط مکانیزم ناشناخته ای از بافت چربی بدن جدا شده وبه طرف کبد سرازیر می گردند. درحالت گرسنگی طولانی اسیدهای چرب استریفیه نشده تحت اثر لیپازهای لیپوپروتئین (Lipoprotein Lipase) ازمحل تجمع خود جدا شده وبه کبدمی روند. درمواقع عادی مقادیر چربی ذخیره شده در کبد ثابت می باشد زیرا سرعت متابولیسم چربی در کبد بقدری سریع است که به محض ورود چربی آن را متابولیزه می نماید. احتمالا تبدیل چربی های اشباع شده به چربی های اشباع نشده درکبد انجام می گیرد چون فسفولیپیدها وچربی های موجود درکبد نسبت به سایر فسفولیپیدها وچربی های موجود دربدن از اشباعیت کمتری برخورداربوده وتقریبا اشباع نشده می باشند.
روال طبیعی متابولیزم چربیها درکبد بصورت زیر می باشد :
1- تریگلیسریدها توسط لیپازکبد (Liver Lipase) هیدرولیز گشته تولید گلیسرول و اسیدهای چرب می نمایند که گلیسرول حاصله از طریق سیستم متابولیزم کربوهیدرات ها به مصرف می رسد.
2- اسیدهای چرب اکسیده گردیده وتولید استیل CoA (ملکولی با2 اتم کربن ) می نمایند.
3- استیل CoA بطورکامل اکسیده شده وتولید انرژی ، Co2 وآب می کند ویااینکه :
4- استیل CoA وارد واکنش کتوژنز (Ketogenesis) شده وتولید استواستیک اسید Aceto Acetic Acid (ملکولی با 4 اتم کربن ) می نماید. تولیدکتن ها (اجسام ستونی ) از متابولیزم چربی ها بطور طبیعی ومرتب در کبد صورت می گیرد.
5- ازآنجائی که کبد قادر به متابولیزم استواستیک نمی باشد این ماده از طریق خون به بافتهای مختلف بدن رفته ودر آنجا اکسیده گردیده وتولید انرژی ، Co2 وآب می نماید. کتوز Ketosis مرحله ای از حالت فوق است وآن وقتی است که کبد مقادبر زیادی استواستیک اسید تولید نموده که بافتها قادر به مصرف آن نبوده واجسام کتونی (Keton Bodies) درخون افزایش پیدا می نمایند. حداکثر مقدار استواستیک اسیدی که بافتهای بدن قادر به مصرف آن می باشند معادلgr. 2/5 چربی بازاء هر کیلو گرم وزن بدن در روز است (حدود175 گرم روزانه برای یک فرد 70 کیلوئی) بدن با استفاده از مکانیزم فوق می تواند درهر زمانیکه ذخائر کربوهیدرات آن کاهش یافته باشند با متابولیزه نمودن چربی انرژی لازمه را تامین واز تحلیل رفتن کامل کربوهیدرات های ذخیره شده جلوگیری نموده وسطح گلوکز خون را ثابت نگاه دارد.
کبدچرب (Fatty Liver) : تحت شرایطی سلولهای کبدی ممکن است حاوی مقادیر زیاد وغیرعادی از چربی گردند این شرایط عبارتند از:

1- دریافت چربی زیاد بوده و متابولیزاسیون گلوکزکم باشد.
2- بعلت اشکالات فونکسیونلی سلولهای کبدی قادر به متابولیزه نمودن چربی ها نمی باشند. ازآنجائی که سلولهای کبدی برای بقای خود از نظر فیزیولوژیک وآناتومیک احتیاج به متابولیسم گلوکزدارند واز طرف دیگر زمانی که متابولیسم گلوکز کاهش یابد متابولیسم چربی افزایش می یابد ، معمولا حالت (1) و(2) توام اتفاق می افتند ولی در صورتیکه صدمه وارد به کبد ناشی از توکسینها و سموم و غیره باشد مسیر(2) فعال می گردد.
تحت شرایطی صدمات کبدی ناشی از توکسینها ، امراض عفونی یا سوء تغذیه طولانی می تواند منجر به ذخیره شدن غیرعادی چربی خنثی و کلسترول استر در آن گردد.این تجمع غیر عادی چربی درکبد دربیماریهائی نظیر ،الکلسیم، گرسنگی طولانی ، دیابت ملیتوس ، توکسمی حاملگی ، مسمومیت با بعضی سموم(فسفر، کلروفرم، بنزول، کربن تتراکلرید) ، تغذیه باچربی زیاد، کمبود کولین(Choline) وغیره نیز دیده می شود.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


3177
0 0