چربیهای توتال


مقادیر کل لیپید ها ی موجود در خون ناشتا متغیر بوده و حدود 750-470 میلی گرم بازاء ml100خون می باشند معمولا" مقدار کل لیپید ها اندازه گیری نشده و فقط به اندازه گیری کلسترول و تریگلیسرید اکتفا می گردد.
Lactescence یا شیری رنگ شدن سرم یا پلاسمای خون ناشی از تجمع کیلومیکرونهای ماکروسکوپیک و لیپوپروتئینهای سبک ناشی از هیدرولیز شدن تریگلسرید ها می باشد .این پدیده در پلاسمائی که چند ساعت بعد از خوردن غذای چرب از افراد گرفته می شود دیده می شود و چنانچه این پدیده تا 12 ساعت بعد از خوردن غذای چرب هنوز در پلاسما وجود داشته باشد میتوان گفت که آن فردباحتمال فراوان دچار هیپرلیپید می با علت نامعلوم می باشد .
اگر خون افراد 4-3 ساعت بعد از خوردن غذای چرب حاوی چربی زیاد ولی فاقد lactescence باشد به آن physiologic hyperlipemia اطلاق می گردد.
اگر متابولیسم کربوهیدراتها کاهش یافته و یا اصلا" وجود نداشته و منبع اصلی کسب انرژی فرد چربی باشد مثل رژیم غذائی بدون کربوهیدراتها , امراض ذخیره ای گلیکوژن , دیابت ملیتوس در آن صورت واژه pathologic hyperlipemia به آن اطلاق می شود.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2683
0 0