چربیهای خون


خون ناشتا دارای مقادیر متغیری از انواع چربیها می باشد که عبارتند از : کلسترول , فسفولیپید , و تریگلیسرید ها .مقادیر طبیعی آنها در 100ml خون ناشتاتقریبا بشرح زیر می باشد :
1- اسیدهای چرب : 500-250 با میانگین m.g300 از این مقدار 80%در تریگلیسرید ها و 15% بصورت استر در کلسترول بکار رفته و 5 درصد باقیمانده اسیدهای چرب ازاد غیر استریفیه می باشند که به آلبومین چسبیده اند .
2- کلسترول : mg230-150 استرهای کلسترول 75-65% کلسترول را شامل می باشند .
3- فسفولیپید ها : mg250-150 فسفولیپید ها حاوی 80% اسید های چرب ,20-15% سفالین و 5% اسفنگومیلین می باشند وسنتزفسفولیپید ها در بدن بستگی به مقدار کولین در غذای فرد دارد .لسیتین هم حاوی کولین بعنوان عامل ساختمانی بوده و در اثر هیدرولیز کولین آزاد می نماید .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2540
0 0