افزایش فشار خون (هیپر تانسیون )ورابطه آن باچاقی

افزایش فشار خون (هیپر تانسیون )ورابطه آن باچاقی

مطالعات زیادی در مورد رابطه چاقی با افزایش فشار خون انجام گرفته و نتایج بدست آمده گواهی بر ان دارند که در هر سن و هر جنسیت درمجموع افزایش وزن موجب افزایش فشار خون چه از نظر سیستولیک و چه از نظر دیاستولیک می گردد.تحقیقات Thompson بر روی کارمندان شرکتهای بیمه گزار و master & dunlin بر روی 74000 کارگر کارخانجات و stroud ,hilman levy , white بر روی 22741 افسر نیروی هوائی , همگی متفق القول بوده و به این نتیجه رسیده اند که افراد چاق 5/2 برابر افراد معمولی مبتلا به افزایش فشار خون می گردند .
رابطه چاقی با آترواسکلروز , چربیهای خون و رژیم غذائی

در 1250اتوپسی مختلف که توسط white انجام گردیده دیده شده که رابطه فوق العاده نزدیکی بین چاقی و آتروسکلروز وجود داشته بطوریکه بررسی اجساد افراد چاق دو برابر افراد لاغر دچار تغییرات پاتولوژیک آترواسکلروتیک بوده اند .در اجسادی که در گروه سنی 54-45 سالگی فوت کرده بودند 2/20% افراد چاق دچار آتروسکلروز ژنرالیزه بوده در حالیکه همین رقم در افراد با وزن طبیعی 9/10 % و در افرادیکه وزنشان در موقع حیات کمتر از حد نرمال بوده این رقم 7% گزارش شده است .
در گروه سنی 64-55 سالگی آتروسکلروز در اجساد افراد چاق 37% و در اجساد افراد دارای وزن معمولی 17% گزارش گردیده و در تشریح اجساد با گروه سنی 74-65 سالگی این ارقام به 45% برای اجساد افراد چاق و 20% در مورد سبک وزن ها گزارش شد .
نسبت شیوع آتروسکلروز در شریانهای کرونر قلب نیز تقریبا مشابه فوق بوده و در اجساد افراد چاق حدود 8/40% در مقایسه با 7/18% در اجساد افراد سبک وزن وجود داشت .
آزمایشات متعدد کلینیکی و آزمایشگاهی رابطه مستقیم هیپرکلسترولمی را با آترواسکلروز ثابت نموده اند و از مشخصات مهم این رابطه وجود پلاکهای کلسترولی در طول عروق آترواسکلروزی در طول عروق آتروسکلروتیک می باشد که گاهی این پلاکها حاوی 70 درصد کلسترول می باشند .کلسترول در خون بصورت ساده جریان پیدا نکرده بلکه به لیپوپروتئینهای مخصوص چسبیده و ایجاد ملکولهائی بنام ملکولهای ژیان (بسیار بزرگ ) یا ملکولهای gofman می نماید میزان کلسترول سرم با خوردن یک یا دو وعده غذای حاوی مقادیر زیاد کلسترول تغییر نکرده ولی ارتباطی بین کلسترول توتال سرم و میزان توتال چربی خوراکی در دراز مدت وجود دارد .keys با مطالعات خود نشان داد که بدون در نظر گرفتن مقادیر کلسترول خوراکی بلکه فقط با کنترل چربی های خوراکی میتوان میزان کلسترول سرم را کنترل نمود.بطوریکه غذاهای کم چربی موجب کاهش میزان کلسترول موجود در سرم گردیده در حالیکه غذاهای حاوی چربی زیاد و کلسترول و کم موجب افزایش مقادیر کلسترول در سرم می گردند .walker و همکاران نشان دادند که کاهش وزن یک فرد منجر به کاهش لیپوپروتئینهای نوع sf12-100 در سرم وی گردیده و این سری لیپوپروتئینها همانهائی هستند که قبلا توسط gofman پاتولوژیک معرفی گردیده و مسئول اصلی آترواسکلروز قلمداد شده بودند و می توان با استفاده از غذاهای حاوی کلسترول کم و چربی کم میزان انها را در خون کاهش داد.غلظت خونی این گروه از لیپوپروتئینها با افزایش سن بالا رفته و تا سن 40 سالگی در مردان بیش از زنان می باشد ولی بعد از این سن غلظت آنها در مردان و زنان مساوی می گردد همچنین غلظت خونی این لیپوپروتئینها در اشخاصیکه در دوره نقاهت بعد از یک حمله ترمبوز کرونر بوده اند بالا گزارش شده است.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


1197
0 0