عوارض واریس

عوارض واریس
خونریزی
واریس ونارسایی های وریدی ،می توانند عوارض مختلفی رابهمراه داشته باشند.
یکی از این عوارض ، خونریزی است.دربسیاری ازموارد،خون ریزی ناشی ازواریس ، آنچنان شدید و طولانی مدت است که می تواند حتی حیات بیماررابه مخاطره اندازد.

درگزارشات بین المللی مربوط به خونریزی های مربوط به واریس، گزارشاتی مربوط به مرگ بیماران بویژه افرادسالخورده که بتنهایی زندگی می کنند ، بچشم می خورد .
حقیقت آنست که بدلیل فشاربالای خون درپاها، خونریزی ناشی ازواریس،دراکثریت موارد بطورخودبخودی شروع شده ،بافشاروپرتاب شدیدخون همراه بوده وغالبا تامدت طولانی ادامه یافته وبسختی کنترل شده وگاهی نیاز به مراجعه بیمارستانی واستفاده ازبخیه و.....پیش می آید.

نکته بعدی آنستکه عروق واریسی ، تمایل به عودخونریزی وتکرارآن دارند بطوریکه خونریزی های مکرر می تواند باعث تشدیدعوارض واثرات باقیمانده شود.
ازسوی دیگر بایداشاره نمودکه هرچند عروق واریسی طنابی شکل ، غالبا باعث بروز عوارض شدیدی همچون ایجادلخته های خونی وترومبوز ، زخم های پوستی مزمن وگسترده ، ادم اندامها بادرجات متفاوت(ازدرجات کم تاشدید) بدشکلی اندامها وسایرعوارض می شوند ،امابراساس تجارب اینجانب ( دکترهادی زاده دربررسی بیماران مبتلا به واریس که به من مراجعه نموده اند) غالب موارد خونریزی های پرفشار وخطرناک ، دراثر پارگی خودبخودی عروق واریسی رتیکولر رخ می دهند.

درمان عروق واریس ،بسته به نوع درگیری، شدت درگیری و عوارض ، متفاوت است.
چنانچه رگ مبتلا ، درحال خونریزی فعال باشد، قدم اول عبارت از تلاش درجهت کنترل وپایان دادن به خونریزی ازواریس، به هرروش ممکن می باشد.

برای کنترل خون ریزی از واریس ، می توان ازبانداژهای فشاری چندلایه بافشاربالا، بخیه زدن ، استفاده ازگارو ، بالابردن اندام وسایرروشهااستفاده نمود.
درمرحله بعدی ، برای پیشگیری ازعود خونریزی ، بایستی مواردزیررا انجام داد.

ازایستادن زیادبایستی پرهیز نمود. ازبلندکردن اجسام سنگین خودداری شود. پاهاحتی المقدوربالانگهداشته شوند. دراولین فرصت ، نسبت به درمان عروق واریس ، اقدام شود.
برای اینکار دربرخی موارد ، ازلیزر واریس ودرسایرموارد ازاسکلروتراپی وروشهای مشابه استفاده می نماییم.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2835
0 0
نظرات
ahmadmoradi 1397/09/23

very good http://shop14.ir


نظر شما درباره این مطلب