مقايسه اسكلروتراپي و ليزر واريس :

مقايسه اسكلروتراپي و ليزر واريس :


مقاله زیرچکیده چندمقاله ازدکترهادی زاده( بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس اصفهان ) است که به حضورشماعزیزان تقدیم می گردد.

براي درمان انواع رگ هاي واريس از روش هاي گوناگوني استفاده ميشود كه اين روش ها ميتوانند منجر به درمان كامل انواع نارسايي هاي وريدي و واريس ميشود از جمله اين روش ها ميتواند به ليزر واريس و چسب واريس اسكلروتراپي و RF واريس اشاره نمود كه ميتواند باعث درمان واريس و بيماري هاي عروقي بدون نياز ب بيهوشي و بستري در بيمارستان شود . به طور كلي ابلاسيون و درمان اندوواسكولر واريس به دو دسته ي مهم درمان هاي ترمال و اسكلروزان تقسيم ميشود .

درمان هاي اسكلروزان كه به نام اسكلروتراپي ناميده ميشود عموما براي نارسايي هاي وريدي سطحي به كار برده ميشود درحالي كه درمان هاي ترمال كه با استفاده از ليزر واريس و RF واريس انجام ميشود ؛ عموما براي درمان نارسايي هاي عمقي و واريس هاي طنابي مورد استفاده مي باشد ؛ براي درمان واريس هاي سطحي نيز گاهي از ليزرهاي سطحي استفاده ميشود ؛ كه البته بايد دقت نمود كه بهترين روش براي درمان واريس هاي سطحي و نارسايي هاي سطح پوست اسكلروتراپي ميباشد.


همچنين براي درمان برخي از نارسايي هاي عمقي و داخلي ب ويژه در درمان وريد پرفوراتور گاهي از اسكلروتراپي نيز بهره مند ميشود .

هرچند بهترين روش درمان رگ هاي عمقي ب ويژه عروق بزرگ مانند سافنوس ها استفاده از ليزر داخل وريدي و RF داخل وريدي مي باشد . ك باعث درمان كامل و دائمي واريس ها و نارسايي هاي عمقي ميشود .
از بيش از يك دهه قبل تاكنون هزاران نفراز بيماراني كه درمان هاي واريس تحت درمان واريس با استفاده از ليزر واريس ، چسب واريس
اسكلروتراپي و ساير روش ها قرار گرفته اند ب درمان كامل دست يافته اند و براي هميشه از واريس و نارسايي وريدي نجات پيدا كرده اند .
در مركز واريس اصفهان انواع واريس ها با جديدترين تكنيك هاي ريز دنيا تحت درمان دائمي قرار ميگيرند و نتيجه ي سالها درمان در اين مركز حتي يك مورد عود را در پي نداشته است .
هموطنان گرامی که خواهان دسترسی به سایرمقالات دکترهادی زاده( بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس شهرکرد) می باشند، می توانندبه سایتهای دکترهادی زاده مراجعه فرمایند.927
0 0