درمان ویروس کرونا(درمان کرونا) (درمان کروناویروس)

درمان ویروس کرونا(درمان کرونا) (ددمان کروناویروس)
برای درمان گرفتاری هاودرگیری های ناشی ازویروس کرونا، (کروناویروس)(ویروس کووید۱۹) روشهای گوناگونی موردبررسی قرارگرفته اند.اخیرادانشمندان ایرانی بااستفاده ازترکیبات داروئی جدید، به موفقیتهای بسیارچشمگیری دردرمان عوارض ریوی کروناویروس(ویروس کرونا) دست پیداکرده اند .مرکرواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان ) ازشمادعوت می کند جهت آگاهی ازاین درمانهای نوین دردرمان درگیری های کروناویروس(ویروس کرونا) ویدئوی ضمیمه رامشاهده بفرمائید.

1242
1 1