چرا واریس باعث ایجاد لخته های خون (ترمبوز ) می شود؟


واریس دارای عوارض گوناگونی می باشد.یکی از عوارض شناخته شده آن ترمبوز و لخته های خونی می باشد.این لخته های خونی بیشتر تمایل به درگیری وریدهای سطحی دارد و باعث بروز SVT می شوند.SVT ها عموما در وریدهای سافنوس بزرگ و یا کوچک اتفاق می افتد،این لخته ها (ترمبوز) می توانند باعث قرمزی،گرمی،درد،احساس سوزش و تورم شوند.در درمان این ترمبوزها (لخته های خونی) از انواع داروها و روش های درمانی (ترمبوز) استفاده می شود و معمولا پاسخ بیمار به درمان بسیار خوب می باشد و با مصرف داروهای خوراکی به مدت کوتاه این نوع بیماری قابل کنترل و درمان می باشد.لخته های سطحی که در عروق سطحی اتفاق می افتد معمولا باعث عوارض زیادی می باشد ولی در پاره ای از بیماران این لخته ها پیشرفت نموده و عروق عمقی(وریدهای عمقی)را درگیر می نماید وSVT تبدیل به DVT می شود.DVT خود باعث عوارض بسیار زیاد از جمله تورم های بسیار شدید و مقاوم به درمان در پاها می شود،همچنین درد،قرمزی،گرمی،خارش از جمله عوارض دیگرDVT(لخته عمقی) که می تواند بسیار خطرناک باشد،مهاجرت لخته ها از وریدهای عمقی به ریه ها و تشکیل آمبولی ریه می باشد.اینکه کدام یک از لخته های خونی سطحی(SVT) می تواند تبدیل به لخته های عمقی شود به درستی شناخته شده نیست و اما برخی شرایط در بیماران مبتلا به واریس سبب می شود که لخته های خونی که در زمینه واریس ایجاد شده است به لخته های عمقی تبدیل گردد.از جمله اینکه اگر طول لخته ها بزرگ باشند استعداد لخته سطحی برای پیشرفت و تبدیل آن به لخته های عمقی افزایش می یابد،از سوی دیگر اگر لخته در عروق سطحی نزدیک به جانکشن (محل اتصال ورید سطحی به عمقی) باشد احتمال ایجاد لخته های عمقی (ترمبوز عمقی) (DVT) افزایش می یابد کهDVT بایستی با داروهای خاص ضد انعقاد یا حل کننده لخته یا استفاده از انواع روش های مداخله ای برای درمان لخته در زمینه واریس تحت مداوا قرار گیرد.جهت استفاده از مقالات دیگر در این زمینه و پیگیری ادامه این سلسله مقالات در زمینه لخته های ناشی از واریس می توانید به سایت مرکز واریس اصفهان مراجعه نمایید.
1332
0 1