پیوندقلب دردرمان نارسایی قلب:پیشرفت آگاهی از نحوه انتخاب گیرنده و دهنده پیوند، گسترش رویکردهای تهاجمی برای درمان عفونت، تحول تکه برداری از اندومیوکارد برای تشخیص دقیق رد پیوند آلوگرافت قلب و بهبود سرکوب ایمنی، بقای یک ساله گیرندگان پیوند قلب را به بیش از ۸۵ درصد رسانده اند. بقای گیرندگان پیوند قلب که با دقت انتخاب شده باشند بسیار فراتر از بقای آنهایی است که پیوند قلب نشده اند. در درمان IDC، پیوند قلب یکی از انتخاب های مهم است زیرا بسیاری از بیماران جوان با میانسالند. بیمارانی را که علایم پیشرفته کلاس III با NYHA IV دارند و در مقابل درمان طبی (از جمله بتابلوکرها) مقاومت می کنند، باید برای پیوند قلب مدنظر قرار داد.
2538
0 0