بیماریهای وریدها(سیاهرگ ها) : قسمت اول:
اختلالات زیادی باعث درگیری وریدها(سیاهرگ ها) می شوند.ازجمله درگیری های وریدی، می توان به نارسایی وریدی وواریس اشاره نمودکه مقالات مربوط به درمان واریس(لیزرواریس) ، توسط بهترین متخصص واریس (بهترین متخصص واریس اصفهان)درسایت دکترهادی زاده دراختیارشماقراردارد.
درسایت دکترهادی زاده، اشاره کردیم که بهترین متخصص واریس(بهترین متخصص واریس دراصفهان) برای درمان واریس ، ازلیزرواریس وسایرروشهای پیشرفته ، درمرکزواریس اصفهان استفاده می نمایند. یکی ازشایعترین اختلالاتی که ورید های محیطی را گرفتار می کند ترومبوز وریدی و ترو مبوفلبیت است و
هدایت عبارتست از التهاب یک ورید که معمولا" از ترومبوس و گاهی از ضربه یا عفونت ناشی می شود . عوامل زمینه ساز ترومبوفلبیت شامل رکود خون در وریدها، آسیب موضعی وریدها و حالات افزایش خاصیت انعقادی خون هستند. مهمترین
عواملی که از این راهها خطر ترومبوفلبیت را افزایش می دهند عبارتند از مصرف داروهای ... ضدبارداری خوراکی ، ضربه یا شکستگی اندامها، حاملگی ، جراحی های بزرگ طولانی ، بیماریهای قلبی، واریس وریدی و سندرمهای میلوپرولیفراتیو . تجویز داروهای تحریک کننده (مثل ترکیباتی که در شیمی درمانی بکار می روند) یا استفاده از کاتتر ثابت داخل وریدی (بویژه اگر عفونتی اضافه شود و فلبیت عفونی بروز کند ) با خطر ایجاد ترومبوفلبیت موضعی همراه است. بنظر می رسد افراد مبتلا به بیماریهای بدخیم مستعد ابتلا به ترومبوفلبیت مکرر و مهاجر هستند. ترومبوآنژئیست انسدادی و همینطور عواملی که از خارج باعث انسداد جریان خون وریدی می شوند می توانند ترومبوفلبیت ایجاد کنند. در بعضی از بیماران هیچیک از عوامل زمینه ساز یافت نمی شود. تزریق زیر جلدی هپارین با دوز کم برای پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران مبتلا به
حالات مختلف طبی یا جراحی موثر است.
ادامه دارد.....
2700
0 0