بیماری های دریچه تری کوسپید: قسمت پنجم:

کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافیاگر از نظر بالینی به TS مشکوک شویم، به منظور تعیین دقیق گرادیان فشاری که از دریچه می گذرد، فشار همزمان دهلیز و بطن راست باید اندازه گیری شود. از آنجایی که گرادیان طبیعی که از دریچه تریکو سپید عبور می کند، کمتر از mmHg ۱ است، اگر فشار خلاف جهت از بطن راست به دهلیز راست ثبت شود، ممکن است نتوانیم گرادیانهای فشاری مختصر را ثبت کنیم. در تنگی قابل توجه، سطح مقطع تریکو سپید به کمتر از ۱/۵ سانتی متر مربع و در TS شدید به کمتر از cm2 کاهش می یابد. تعیین دقیق TR با آنژیوگرافی مشکل است زیرا کاتتر از دریچه تریکوسپید عبور میکند و تحریک پذیری بطنی هنگام تزریق ماده حاجب به داخل بطن راست می تواند موجب TR شود. موج مشخص CV در دهلیز راست، TR را مطرح می کند و فونوکاردیوگرام داخل قلبی می تواند سوفل نارسایی را ثبت کند.

بررسی های آزمایشگاهی دیگر ونتریکولوگرام با رادیو نوکلئید می تواند ابعاد دهلیز و بطن راست و کسر جهشی RV را تعیین کند. تعیین حجم های قلب راست ممکن است به افتراق تنگی از نارسایی تریکو سپید کمک کند.

1645
0 0