بیماری های دریچه تری کوسپید: قسمت چهارم:

نشانه های بالینی شرح حال دربیماری های دریچه تری کوسپید:شایعترین علامت تنگی دریچه تری کوسپید( TS،)، تنگی نفس و خستگی می باشد. با وجود MS ، ایجاد تنگی قابل توجه تریکو سپید موجب کاهش علایم حمله ای نظیر تنگی نفس، احتقان رینه و افزایش فشار ریوی می شود. گاهی مبتلایان به TS از نبض شدید وریدهای گردنی شکایت میکنند که می تواند مقدم بر ایجاد ادم محیطی باشد..
از آنجایی که TR معمولا همراه با نارسایی بطن چپ یا MS است، بیماری با تنگی نفس، ارتوپنه و ادم محیطی تظاهر میکند. اگرچه معمولا نارسایی بطن چپ دیده می شود، PND وجود ندارد. در چنین شرایطی، گاهی ممکن است علایم ریوی بهبود یابند و ایجاد نارسایی قلب راست، سبب بهبود نارسایی بطن چپ شود. همچنین به دلیل ایجاد بیماری آرتریول های ریوی، ادم ریه برخی بیماران بهبود می یابد. اگر TR ناشی از اندوکاردیت عفونی باشد، ممکن است همراه با علایم بیماری تب دار، خستگی و ادم محیطی نیز دیده شود.

یافته هاد معاینه فیزیکی بیماری های دریچه تری کوسپید:

TS اکثرأ توأم با ضایعات دریچه میترال است. اگر ریتم قلب سینوسی باشد، در وریدهای ژوگولار، موج برجسته A مشاهده می شود که حاکی از پر شدن ناقص بطن راست در زمان سیستول دهلیزی است. ممکن است ارتفاع موج .A گردنی متوسط باشد و گاهی تا استخوان فک نیز برسد. اغلب برای تأیید این که افزایش موج وریدی A همزمان با صدای اول قلب است، باید در همان زمان، قلب نیز سمع شود. موج CV، کوچک و نزول لاكم شیب و بی اهمیت است. سوفل حاصل از TS، رامبلی، بم، میان دیاستولی و/یا پیش سیستولی است که می توان آن را در کناره چپ جناغ شنید که با دم، شدت پیدا میکند.


در مبتلایان به TR اولیه . اگر به دلیل افزایش فشار خون ریوی نباشد . امواج بزرگ V در JVP مشاهده می شود، بطن راست متسع است، پارا استرنال سمت چپ بالا می رود و صدای سوم یا چهارم قلب در سمت راست به گوش می رسد. در فضای بین دنده ای سوم یا چهارم در کناره چپ جناغ، اکثرأ سوفل سیستولیک بلندی شنیده می شود که با دم، شدت می یابد. چنین سوفلی اغلب محدود به ابتدا با میانه سیستول است و اگر در زمان . سیستول، گرادیان فشاری بین دهلیز و بطن راست کم باشد یا سطح مقطع دریچه بزرگ باشد، ممکن است اصلا شنیده نشود. در مبتلایان به TR که افزایش فشار خون ریوی ندارند، اکثرأ سوفل سیستولیک کوتاهی وجود دارد. چنین سوفلی در مبتلایان به اندوکاردیت عفونی وقتی که دریچه تریکو سپید را مبتلا کند، به ویژه در معتادان دارویی شنیده می شود. اگر حجم خونی که در زمان دیاستول به بطن راست پس میزند زیاد باشد، ممکن است رامبل دیاستولی کوتاهی در امتداد کناری چپ جناغ شنیده شود که هنگام دم بلندتر گردد. وقتی TR ناشی از افزایش فشار خون ریوی باشد، جزء P2 صدای دوم قلب تشدید می شود و یک سوفل دیاستولی زیر و کاهش یابنده ناشی از PR در جهت چپ دومین و سومین فضای بین دنده ای شنیده می شود. در مبتلایان به TR و فیبریلاسیون دهلیزی در JVP موج CV برجسته به چشم می خورد. مشخصه یافته های فیزیکی TR به دلیل افزایش فشار خون ریوی، سوفل هولوسیستولیک در کناره چپ جناغ است که هنگام دم شدت می یابد؛ در سراسر سیستول بین دهلیز و بطن راست گرادیان فشاری وجود دارد.


ادامه مطلب درشماره بعدی.....

1341
0 0