بیماری های دریچه تریکو سپیدقلب: قسمت اول:تعریف، سبب شناسی و آسیب شناسی
تنگي دریچه تری کوسپید (TS) عبارت است از انسداد در محل دریچه در برابر جریان خون درموقع دیاستول در هنگام پر شدن بطن راست.ازسوی دیگر وقتی دریچه تریکو سپید اجازه عبور خون به دهلیز راست را حین انقباض بطن راست بدهد، نارسایی تریکوسپید (IR) وجود دارد.

شایعترین علت تنگی دریچه تری کوسپید(تنگی دریچه سه لختی قلب)( TS)، تب روماتیسمی و معمولا همراه با MS است. تنگی دریچه تریکو سپید بصورت منفرد،می تواند ناشی از سندرم کارسینوئید، اندوکاردیت عفونی، فیبرو الاستوز اندوکارد، فیبروز اندومیوکارد و لوپوس سیستمیک باشد. همچنین TS در بیماری فابری، ویپل و در کسانی که تحت درمان با متي سرژید هستند گزارش شده است. انسداد مکانیکی دریچه میتواند به دلیل میکسوم دهلیز راست، متاستاز تومور و ترومبوز در دهلیز راسته باشد که هر یک منجر به اختلالات همودینامیک می شود. به علاوه انسداد ورودی بطن راست می تواند به دليل ترومبوز، اندوکاردیت، دژنرسانس یا کلسیفیکاسیون دریچه تریکو سپید مصنوعی باشد.

مشخصه بیماری روماتیسمی دریچه تریکو سپیده فیبروز و جمع شدگی التهاو به هم چسبندگی پیوندگاه های دریچه است. این به هم چسبندگی سبب TS میشود که اغلب خفیف است و از نظر بالینی ناشناخته باقی می ماند تا وقتی که این تنگی با نارسایی همراه شود و جریان خونی که باید از دریچه عبور کند افزایش یابد. هر
گاه روماتیسم قلبی، دریچه تریکو سپید را گرفتار کند، دریچه های سمت چپ نیز مبتلا می شوند.

بیماری هایی که سبب TR می شوند بیشتر از آنهایی هستند که سبب TS می شوند. این نکته مهم است که معمولا دریچه تریکو سپید طبیعی در هنگام سیستول کاملا به هم نمی رسد و در اکوی داپلر، مکرر می توان فواره خون ناشی از TR را مشاهده کرد. معمولا حجم خون پس زده شده آن قدر اندک است که TR بی سروصدا خواهد بود، چنین TR ناچیزی در ۲۴ تا ۹۶ درصد افراد طبیعی مشاهده می گردد و باید به عنوان حالتی طبیعی تلقی شود

ادامه دارد.......
2730
0 0