تنگی شریان های گردن( کاروتید)وتنگی عروق مغزتعريف بیماری تنگی شریان کاروتیدو تنگی عروق مغز:

تنگی شریان کاروتید، اختصاص به فرایندهای پاتولوژیکی اشاره دارد که شریان های کاروتید خارج جمجمه ای را (که جریان خون قدامی مغز و چشم همان طرف را تامین می کنند) مبتلا می سازند.


سبب شناسی تنگی عروق کاروتید(تنگی عروق گردن) وتنگی رگهای مغز:آترواسکلروز بیماری غالبی است که تمایلی قوی برای ابتلای محل دوشاخه شدن کاروتید و ابتدای شریان کاروتید داخلی دارد. اکثریت موارد نقایص ثابت ونیزموقتی عصبی، به دليل آمبولی مواد از پلاک های زخمی است، ولی کاهش جریان خون ناشی از تنگی شدید نیز ممکن است توجیه کننده برخی نقایص ایسکمیک باشد. بیماری های دیگر عبارتند از دیسپلازی فیبروماسکولر (FMD)، آنوریسم، arteritis التهابی، صدمه ناشی از تابش اشعه و تومور جسم کاروتید.


تظاهرات بالینی تنگی شریان کاروتیدوتنگی عروق مغز:


بسیاری ازموارد با انسداد آترواسکلروتیک کاروتید، بدون علامت هستند. علایم ممکن است به دلیل توزیع نیمکره ای، اختصاصی باشند یا ممکن است به دلیل کاهش جریان خون کلی مغز نامشخص و مبهم باشند. شکایات عصبی ممکن است گذرا (TIAs)، نوسان دار ا پیشرونده سکته مغزی در حال پیشرفت) با ثابت (سکته مغزی کامل شده باشند. نابینایی گذرا ناشی از میکروآمبولیزاسیون شریان چشمی همان طرف است و به صورت کشیده شدن سایه ای بر روی چشم» توصیف می شود.


ادامه دارد.....

2639
0 0