بیماری شریانهای محیطی اندام تحتانی قسمت اول:

تعریف :
بیماریهای شریان های محیطی ، بیماریهای نسبتاشایعی هستند.بیماریهای شریانهای پا اختلالاتی هستند که توانایی سیستم جریان خون را در انتقال خون به اندام تحتانی مختل می کنند یا به دلیل ضعف دیواره عروق منجر به اتساع آنوریسمی شریان می شوند.

سبب شناسی بیماریهای شریانی پا:آترواسکلروز شایعترین علت بیماری شریان های اندام تحتانی است. عوامل خطر ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز عبارتند از: سیگار کشیدن. اختلالات چربی ها، دیابت قندی، افزایش فشار خون و homocysteinemia.
بیماریهای شریانی (نظیر giant cell arteritis ، تاکایاسو، بورگر) ممکن است نقش داشته باشند که به دلیل فرایند التهابی و یا خودایمنی ایجاد می شوند و سرانجام منجر به بیماری انسدادی شریان یا دژنرسانس آنوریسمی می شوند. علل مهم دیگر در اختلال جریان خون به اندام تحتانی عبارتند از آمبولی، dissection تروما، داروهای منقبض کننده عروق و شوک سیستمیک شدید.


ادامه دارد.....

2518
0 0