پیری قلب وعروق: قسمت دوم:

پاسخ قلبی عروقی به ورزش

در افراد سالم با افزایش سن، حداکثر ظرفیت فعالیت و اندکس قلبی و کسر جهشی کاهش می یابد. در مردان و زنان سالم در پاسخ به فعالیت، سه تفاوت اصلی مرتبط با سن وجود دارد. اولا، به دلیل کاهش میزان پاسخ بتا آدرنرژیک، پاسخ ضربان قلب نسبت به فعالیت در افراد مسن کمتر است. دوم این که در افراد جران، حجم پایان سیستولیک از حالت استراحت به حداکثر فعالیت، کاهش می یابد. این نتیجه افزایش قدرت انقباضی و اتساع شریان ها و در نتیجه کاهش پس بار است که هر دو پاسخ های وابسته به بتا آدرنرژیک هستند. با افزایش سن حجم پایان سیستولی به طور پیشرونده زیاد می شود که حاکی از کاهش پاسخ اینوتروپیک و کاهش پاسخ اتساعی شریان ها است. سوم این که از حالت استراحت به حداکثر فعالیت، حجم پایان دیاستولی در افراد جوان تغییر نمی کند ولی در افراد مسن به طور پیشرونده افزایش می یابد که این در اثر مکانیسم فرانک - استارلینگ است که به دنبال فعالیت، حجم ضربه ای و برون ده قلبی را زیاد می کند. به دنبال مصرف بتابلوکرها در افراد جوان، تفاوت های سنی فوق الذکر در پاسخ به فعالیت از بین میرود که تفاوت در پاسخ به کاتکول آمین ها در سنین مختلف را مطرح می کند. مهم آن است که این تغییرات سنی در عملکرد قلب با فعالیت هوازی تاحدی تعديل شود و منجر به افزایش قابل توجه در ظرفیت حداکثر فعالیتی، کسر جهشی حداکثر و اندکس قلبی و کاهش اندكس حجم پایان سیستولی می شود. اگرچه پاسخ بتا آدرنرژیک با آمادگی جسمانی تغییر نمی کند، در مقایسه با افراد کم تحرک، سختی شریان ها در ورزشکاران کاهش می یابد. کاهش پس بار به دنبال ورزش ممکن است مکانیسمی باشد که به وسیله آن عملکرد بطن چپ در حداکثر فعالیت بهبود می یابد.

افزایش فشار خون در سالمندانفشار خون سیستولیک به طور پیشرونده با افزایش سن، زیاد می شود، همچون شیوع افزایش فشار خون سیستولیک در کل جمعیت. فشار سیستولیک قویا بیماری قلبی عروقی را پیش بینی می کند، شیوع هیپرتروفی بطن چپ نیز با بالا رفتن سن افزایش می یابد و این به طور غیر مستقیم بیماری قلبی عروقی را پیش بینی می کند. درمان افزایش فشار خون از جمله افزایش فشار سیستولیک منفرد در افراد مسن، مرگ و میر قلبی عروقی و سکته مغزی را در مقایسه با دارونما کاهش می دهد.


ادامه دارد........

2544
0 0