ميو كارديت و بيماري هاي اختصاصي عضله قلب: قسمت سوم:

میوکاردیت دراثربیماری کارسینوئید قلب :

اگرچه در برخی بیماران ممکن است ابتلای اندوکارد دیواره با بیماری محدود کننده قلب تظاهر کند. با استفاده از اینترفرون و آنالوگ های سوماتواستاتین، میزان بقای ۵ ساله به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. اصلاح جراحی دریچه های تنگ با نارسای قلب راست امیدوارکننده است.

بیماری التهابی قلب دراثرهیپراگزالوری:

در اگزالروزیس اولیه و ثانویه، ممکن است کریستال های اگزالات در سیستم هدایتی قلب رسوب کند و منجر به بلوک قلبی شود و گاهی نیز در میوکارد یا عروق کرونر رسوب نماید. ممکن است CHF و آریتمی های قلبی روی دهد. جالب آن که گزارش شده است که اختلال عملکرد قلبی ناشی از اگزالوزیس اولیه پس از پیوند توأم كليه اكبد برطرف گردیده است. "

نقرس :

ممکن است رسوب کریستال های اسیداوریک در دیواره های عروق خونی، بافت بینابینی میوکارد، پریکارد، سیستم هدایتی حلقه میترال و دریچه های قلبی، ایجاد پاسخ گرانولوماتوز از نوع جسم خارجی بنماید. با این وجود، بیماری عضله قلب توأم با هیپراوریسمی نادر است.

ادامه دارد.......
1275
0 0