ميو كارديت و بيماري هاي اختصاصي عضله قلب: قسمت اول:بیماری های عضلات قلب درواقع کاردیومیوپاتی های ثانویه ای هستند که به علتهای گوناگونی ازجمله علل عفونی، متابولیک، ارثی فامیلی، آلرژیک با توکسیک و یا به عنوان تظاهر قلبی اختلالات سیستم های دیگر ایجاد می شوند.در این مجموعه مقالات به میوکاردیت و بیماری های اختصاصی عضله قلب می پردازیم.

میوکاردیت قلب:علت شناسی


 اگرچه میوکاردیت را به عنوان هر التهاب یا تعییرات بافتی قلب تعریف کرده اند ولی عقیده بر این است که میوکاردیت علل عفونی، توکسیک و آلرژیک دارد.به احتمال زیاد شیوع واقعی بیماری میوکاردیت باید بیشترازآمارهای ارائه شده باشد، زیرا در بیمارانی که تظاهر بیماری عفونی را نشان نداده اند، بررسیهای سرولوژیک و آتوپسی شواهد بافت شناسی عفونی را آشکار ساخته است


پاتوژنز میوکاردیت قلب:شواهد زیادی حاکی از آن است که عفونت ویروسی میوکارد اثر مستقیمی بر قلب ندارد بلکه به دنبال عفونت ویروسی، پاسخ التهابی میزبان است که موجب میوکاردیت میشود.دربسیاری موارد جداسازی ویروس با کشت میوکارد امکان پذیر نبوده است، اگرچه محققان توانسته اند RNAانتروویروس ها را به دست آورند. پاسخهای ایمنی اختصاصی که منجر به صدمه میوکارد می شود کاملا شناخته نشده است. در انسان احتمالا ماکروفاژها و لنفوسیت های T دخالت دارند. صدمه به میوکارد ممکن است ناشی از سميت سلولی غیرقابل برگشت وابسته به perforin یا از طریق مکانیسم های قابل برگشت وابسته به سیتوکینها باشد. تصور می رود. اتوآنتی بادی هایی علیه پروتئین های غشایی، انقباضی و حمل انرژی میوکارد نیز دخیل باشند، از آنجایی که اکثر عفونتها تحت بالینی هستند و بیماری پیشرونده قلب غیر معمول است، احتمالا مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی فرآیند بیماری را کنترل میکنند.


تظاهرات بالینی درمیوکاردیت:در موارد اندکی از میوکاردیت هایی که تظاهر بالینی می یابند، قبل از آن سندرم ویروسی مشخصی دیده می شود. درصد قابل توجهی از مبتلایان به میوکاردیت حاد با اختلال عملکرد بطن چپ تظاهر میکنند. ممکن است به طور برق آسا، نارسایی قلبی بروز کند، اگرچه ممکن است درجات متفاوتی از اختلال عملکرد سیستولی یا دیاستولی، حاد تا مزمن بروز نماید. در یک سوم بیماران درد قفسه سینه وجود دارد و ممکن است گاهی بیمار با سندرمی تظاهر کند که مشابه انفارکتوس حاد میوکارد باشد ولی عروق کرونرش در آنژیوگرافی طبیعی باشند. التهاب شریانی کرونر و اسپاسم عروقی گزارش شده اند


ادامه دارد......

2507
0 0