تروماهای قلبی: (ضربه های قفسه سینه)

ضربه های واردشده به قفسه سینه (ترومای قلب)به دودسته نافذ(مثل چاقووگلوله) وغیرنافذ(مانندمشت ولگد)تقسیم می شوند.ضربه های نافذ یا غیرنافذ وارد به قفسه سینه می توانند به هریک ازساختمانهای قلبی آسیب برسانند و مهمتر از همه خونریزی شدید و تامپوناد قلبی ایجاد کنند.بایددقت داشت که ممکنست همزمان، ضربه به قسمتهای دیگربدن نیزواردشده باشدکه اگر سایر قسمتهای بدن بیمار دچار ضایعات آشکار شده باشد صدمات قلبی ممکنست از نظر دور بمانند.

ضربه های قفسه سینه غیر نافذ :

شایعترین علت ضربه های غیرنافذ وارد به قفسه سینه برخورد محکم راننده به - فرمان در طی یک تصادف اتومبیل است. این ضربه می تواند باعث کوفتگی میوکارد (عضله قلب)شود که به خونریزی و گاهی درجاتی از نکروز میوکارد منجر می گردد. غالبا "بعداز بهبودی اسکاری(بافت جوشگاه پس ازآسیب) در میوکارد ایجاد نمی شود یا میزان آن کم است. کوفتگیهای وسیع قلب می توانند باعث ایجاد اسکار در میوکارد، پارگی دیواره های آزاد یا دیواره میانی قلب ، نارسائی احتقانی قلب و یا ایجاد آنوریسمهای حقیقی یا کاذب شوند. اگر نکروز یا خونریزی دراثرترومای قلبی، سیستم هدایتی قلب را گرفتار کند می تواند بلوک داخل بطنی یا دهلیزی بطنی ایجاد کند. ضربه غیرنافذ قلب ،گاهی سبب پارگی شریان کرونر ، آسیب دریچه ای یا پارگی پریکاردقلب می شود . کوفتگی میوکارد باعث ایجاد دردی در قفسه سینه می شود که مشابه درد انفارکتوس(سکته قلبی) است و غالبا" با دردهای عضلانی استخوانی ناشی از ضربه وارد به قفسه سینه اشتباه می شود . پس از وارد شدن ضربه در الکتروکاردیوگرام(نوارقلب) گاهی تغییراتی حاکی از وجود یک آسیب منتشر (مشابه حالت پریکاردیت) دیده می شود. بعد از مدتی در صورتیکه نکروز ایجاد شده قابل توجه باشد الکتروکاردیوگرام ممکنست مراحل متوالی تکامل امواج و (مشابه حالت انفارکتوس حاد میوکارد ) را نشان دهد. برادی آریتمی ها و تاکی آریتمیها شایعند. ناهنجاریهای انقباضی معمولا" شدید نیستند مگر اینکه دیواره بین بطنی یا یکی از دریچه های قلب صدمه دیده باشد . بدنبال ترومای قلبی میزان جزء MB کراتین کیناز در خون افزایش می یابد . کوفتگی قلب معمولا " مشابه آنفارکتوس میوکارد درمان می شود . در ابتدابیمار را تحت کنترل مداوم با مانیتور قرار داده و پس از مدتی تدريجا" حرکت وی را افزایش می دهند. در بیماران مبتلا به کوفتگی میوکارد تجویز داروهای ضدانعقادی مجاز نیست. اگر بیمار مرحله حاد بعداز ضربه را پشت سر بگذارد پیش آگهی درازمدت او معمولا" خوب است اما گاهی عوارض دیررسی مثل آریتمی های بطنی ایجاد می شوند

پارگی آئورت از عواقب شایع ضربه های غیرنافذ است . این پارگی در اکثر موارد درست بعد از محل انشعاب شریان ساب کلاوين چپ ایجاد می شود . بیمار ممکنست از دردی در سینه یا پشت شکایت کند که مشابه درد آنوریسم دیسکان آئورت می باشد. رادیوگرافی قفسه سینه معمولا" نشان دهنده پهن شدن مدياستن است . دربسیاری ازموارد فشار شریانی و فشار نبض در اندام فوقانی افزایش و در اندام تحتانی کاهش نشان می دهد. علائم کاهش خونرسانی به کلیه یا نخاع ممکنست بروز کند. تشخیص معمولا" با آئورتوگرافی تائید می شود و درمان بإجراحی است.


ضربه های نافذبه قلب:
ضربه های نافذ توسط گلوله با چاقو و یا بوسیله قطعات استخوانی که ناشی از آسیب وارد شده به قفسه سینه هستند ایجاد می شوند. بخاطر موقعیت قدامی بطن راست قلب،گرفتاری آن از سایر قسمتها شایعتر است . سوراخ شدن قلب در طی کاتتریزاسیون یا صدمات ناشی از احیای قلبی ریوی از علل یا تروژنیسک آسیبهای نافذ قلبی هستند ضربه های نافذ وارد به قلب باعث خونریزی شدید همراه با هموتوراکس می شوند یا اگر خونریزی محدود به کیسه پرکاردی باشد تامپوناد ایجاد می کنند. پریکارديوسنتز سریع و تجویز مقدار زیادی مایعات همراه با تهیه مقدمات جراحی اورژانس ممکنست ضرورت پیدا کند. پریکاردیت از نوع بعد از پریکارديوتومی، عفونت ، آریتمی، ایجاد آنوریسم و نقص دیواره بین بطنی از عوارض دیررس ضربه های نافذ وارد به قلب هستند. آندوکاردیت باکتریال، عفونت ناشی از باقی ماندن اجسام خارجی و آمبولی جسم خارجی در زمره عوارض اختصاصی آسیبهای نافذ بوده و در آسیبهای غیرنافذ وجود ندارند.1553
0 0