تومورهای قلبی

تومورهای قلبی بطورکلی نادرند و ممکنست اولیه یا متاستاتیک (یعنی بامنشاغیرقلبی ودراثرمهاجرت به قلب ازنقاط دیگربدن)باشند. انواع مختلفی از تومورهای متاستاتیک در قلب شرح داده شده که از این میان ملانوم بدخیم ، لوسمی و لنفوم نسبتاشایعترند. برای درمان تومورهای متاستاتیک باید ضایعه بدخیم اولیه را درمان کرد .

تومورهای اولیه قلبی می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند. میکسوم شایعترین تومور اوليه قلب بوده و معمولا" خوش خیم است . تقریبا تمام تومورهای بدخیم قلب از نوع سارکوم هستند و از بین آنها آنژیوسارکوم و رابدومیوسارکوم شایعترند. بدون آزمایش آسیب شناسی تشخیص تومورهای خوش خیم از بدخیم غیر ممکن است اما تومورهای بدخیم گاهی با شواهد متاستاز ، تهاجم یا رشد سریع همراهند . نوع تومور گاهی از روی نمونه بافتی که با آمبولکتومی محیطی بدست آمده تشخیص داده می شود. تومورهای بدخیم اولیه قلب پیش آگهی بسیار بدی دارند.

میکسوم ممکنست در سطح آندوکاردی هریک از حفرات قلب ایجاد شود اما اکثرا در دهلیز چپ مخصوصا" در ناحيه حفره بیضی بوجود می آید. این تومورها معمولا" پایه دار هستند و گاهی بصورت دوطرفه دیده می شوند. بطور کلی ۱۰ درصد میکسومهای قلبی خصوصیات بدخیمی نشان می دهند و ۱۰ درصد در موقعیتی بجز دهلیز چپ ایجاد می شوند. این تومورها معمولا" به یکی از سه صورت زیر بروز می کنند :(۱) ایجاد یک اختلال پیشرونده در عمل دریچه میترال که باعث کاهش تحمل فعالیت، تنگی نفس کوششی و ادم ریوی می شود . سنکوپ و پیش سنکوپ ممکنست ایجاد شود (۲) سکته مغزی یا ... انسداد یکہ شریان سیستمیک اضلی در اثر آمبولی (۳) تظاهرات عمومی شامل تب، کاهش وزن ، درد مفاصل ، احساس کسالت ، کم خونی و پدیده رینود.

اگر میکسوم دهلیز چپ عمل دریچه میترال را دچار اختلال کند سوفل نارسائی دریچه ای ممکنست شنیده شود . انسداد منفذ دریچه در طی دیاستول می تواند یک سوفل مشابه تنگی میترال ایجاد کند. شدت این سوفل ممکنست با تغییر وضعیت بدن تغییر نماید. گاهی یک صدای ابتدای دیاستولی بنام تومور پلاپ در اثر حرکت تومور به سمت بطن چپ ایجاد می شود . سرعت رسوب گلبولهای قرمز، میزان گاماگلبولینها و تعداد گلبولهای سفید ممکنست افزایش پیدا کند. علت تظاهرات عمومی میکسوم معلوم نیست ، اما ممکنست از فرآورده های تولید شده توسط تومور ، واکنشهای ایمونولوژیک و یا بقایای | نکروتیک تومور ناشی شود .

میکسوم قلبی معمولا" با اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می شود . اکوکاردیوگرافی دو بعدی موقعیت تومور و حرکت آنرا در طی دوره قلبی نشان می دهد. اگر وجود تومور | با روشهای غیرتهاجمی اثبات شود کاتتریزاسیون قلب و انجام آنژیوکاردیوگرافی معمولا" لازم نبوده و با خطر آمبولی تومور همراه است.

میکسومهای قلبی باید پس از تشخیص با جراحی برداشته شوند . پس از جراحی در تعداد کمی از بیماران تومور قبلی عود می کند یا یک میکسوم جدید تشکیل می گردد . میکسوم دهلیزی گاهی خصوصیاتی مشابه یک تومور بدخیم دارد و متاستاز ایجاد می کند .
1379
0 0