آندوکاردیت عفونی: قسمت اول:

عفونت آندوکارد قلب (خارجی ترین سطح داخلی قلب) که معمولا" دریچه های قلبی غیر طبیعی را گرفتار می کند و اندوکاردیت عفونی نامیده می شود ،اکثرا توسط باکتریها و گاهی نیز توسط قارچها ایجاد می شود .آندوکاردیت عفونی را بر اساس سیر بالینی به انواع حاد و تحت حاد طبقه بندی می کنند .

ارگانیسمهائی که قدرت تهاجمی انها زیاد است مثلا استافیلو کوکها – استرپتوکوکهای بتاهمولیتیک گروه a و پنوموکوکها معمولا شکل حاد بیماری را ایجاد می کنند که پیشرفت سریعی دارد و اگر درمان نشود در ظرف چند هفته به مرگ منجر می گردد.استرپتوکوکهای ویریدنس درصدبالایی از موارد آندوکاردیت را ایجاد کرده و معمولا یک سیر تحت حاد را دنبال می کنند این نوع اکثرا" بدنبال جراحیهای دندان ایجاد می شود و در صورت عدم درمان سرانجام کشنده است اما ماهها ادامه پیدا می کند .

آنتروکوکها –گنوکوکها – استرپتوکوک بویس از دیگر باکتریهائی هستند که آندوکاردیت ناشی از انها نسبتا" شایع است .ارگانیسمهائ گرم منفی نیزگاهی باعث آندوکاردیت عفونی می شوند آندوکاردیت ناشی از آنتروکوک و استر پتوکوک بویس ممکن است بدنبال جراحیهای دستگاه ادراری تناسلی یا دستگاه گوارش ایجاد شود .شیوع آندوکاردیت ناشی از استر پتوکوک بویس در بیماران مبتلا به سرطان کولون زیاد است .آندوکاردیت استافیلو کوکی در معتادان به مواد مخدر شایع است و گاهی هم بدنبال عفونتهای ناشی از زخم یا جراحی تعویض دریچه قلب ایجاد می شود استافیلوکوک اورئوس معمولا" باعث اندوکاردیت حاد می شود در حالیکه اندوکاردیت ناشی از استافیلوکوک اپیدرمیدیس غالبا" تحت حاد است .آندوکاردیت قارچی نادر است اما شیوع ان احتمالا" در اثر افزایش کاربرد دریچه های مصنوعی و گسترش اعتیاد به مواد مخدر افزایش می یابد و معمولا" در اثر کاندیداالبیکانس ,هیستوپلاسما کپسولاتوم یا آسپرژیلوس ایجاد می شود انواع مختلفی از سایر ارگانیسمها نیز به ندرت اندوکاردیت ایجاد می کنند .

یکی از خصوصیات اندوکاردیت تشکیل وژتاسیون( جوانه) است این ساختمانها شامل ترومبوسهای پلاکتی –فیبرینی هستند که ارگانیسمهای عفونی در انها فرو رفته اند و یک واکنش التهابی از سلولهای تک هسته ای ایجاد کرده اند جوانه ها معمولا" روی لتهای دریچه ها قرار دارند و بافت دریچه ای زیر انها دچار تخریب می شود .وقوع اندوکاردیت در قلب چپ شایعتر از قلب راست است غالبادریچه میترال بیش از همه گرفتار می شود و بدنبال ان دریچه های ائورت و تریکوسپید قرار دارند اخیرا" ضایعات قلب راست مثلا گرفتاری دریچه تریکوسپید طبیعی به علت گسترش اعتیاد به مواد مخدر داخل وریدی افزایش یافته است .
عفونت می تواند بافت دریچه یا طنابهای انرا پاره کند و به نارسائی تدریجی یا حاد دریچه منجر شود .گاهی بعضی از وژتاسیونها(جوانه های) ناشی از باکتریهای مهاجم مثلا استافیلوکوک اورئوس یا قارچها بحدی بزرگ می شوند که منفذ دریچه را مسدود می کنند یا یک امبولی بزرگ ایجاد می نمایند .بندرت یک سینوس والسالوا بعلت اندوکاردیت دچار انوریسم می شود که می تواند بداخل فضای پریکاردی پاره شود گاهی عفونت به دیواره بین بطنی حمله می کند و باعث آبسه داخل میوکاردی یا پارگی دیواره بین بطنی می شود که می تواند سیستم هدایتی قلب را گرفتار کند اندوکاردیت قلب چپ ممکن است امبولی عفونی محیطی ایجاد کند وازطرفی آندوکاردیت قلب راست میتواند باعث تولید آمبولی عفونی ریوی شود .

خطر بروز اندوکاردیت در افراد مبتلا به بیماری دریچه ای زیاد است بیماریهایی روماتیسمی قلبی و بیماریهای مادرزادی قلبی کادیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی ,پرولاپس دریچه میترال , تغییرات دژنراتیو دریچه ها و وجود دریچه های مصنوعی از علل زمینه ساز ابتلا به اندوکاردیت هستند تمام این ضایعات باعث تولید جریانهای گردابی می شوند .پس از اسیب دیدن اندوتلیوم وقوع باکتریمی می تواند منجر به ایجاد جوانه شود که معمولا" روی سطحی از دریچه که در سمت حفره کم فشار قرار دارد تشکیل می شود .در بیمار دارای مجرای شریانی باز اندوکاردیت عفونی بیشتر در سمت ریوی کم فشار ایجاد می شود زیرا جریانهای گردابی در این سمت بیشتر است نقص دیواره بین دهلیزی جریان گردابی کمی تولید می کند و از اینرو زمینه ساز اندوکاردیت نیست اعمالی که بر روی دندان دستگاه گوارش و دستگاه ادراری تناسلی انجام می شوند مهمترین منابع باکتریمی مولد اندوکاردیت هستند این باکتریمی گذرا در حضور ضایعات دریچه ای شایعترین عامل زمینه ساز اندوکاردیت است و پس از ان اعتیاد به مواد مخدر داخل وریدی و جراحی قلب قرار دارند . اندو کاردیت حاد عفونی در نیمی از موارد دریچه های طبیعی را گرفتار می کند در این حالت تنها تعداد کمی از باکتریهای دارای قدرت تهاجمی زیاد برای شروع عفونت کافی هستند از سوی دیگر در عفونت تحت حاد در اثر ترومای ناشی از جریان گردابی ترومبوسهای استریل پلاکتی – فیبرینی ایجاد شده وسپس بدنبال باکتریمی گذرا عفونی می شوند .

ادامه دارد.....
1339
0 0